• om sösk •


organisation

SÖSK:s verksamhet leds av en samarbetskommitté som består av de fyra kommunernas ledande politiker, två ledamöter från varje kommun (kommunalråd och oppositionsråd). Kommittén har till uppgift att verka för det mellankommunala samarbetet samt internationella utvecklingsfrågor i sydöstra Skåne.

Kommundirektörsgruppen som består av respektive kommuns kommundirektör/chef, har tillsammans med SÖSK:s anställda samordnare det beredande och verkställande ansvaret för de beslut som fattas i kommittén.

Av kommittén prioriterade arbetsområden, bildas arbetsgrupper, som består av kommunala tjänstepersoner från lämplig förvaltning och med lämplig kompetens. Varje arbetsgrupp leds av en samordningsansvarig tjänsteperson, som tillsammans med SÖSK:s samordnare utgör en beredningsgrupp, som förbereder ärenden till kommundirektörsgruppen.

På SÖSK:s kansli ansvarar samordnaren för den löpande verksamheten, med såväl administration som förvaltning. Samordnaren deltar även i projekt, nätverk och styrelser, efter beslut i kommittén eller kommundirektörsgruppen.

Utöver ovan nämnda basverksamhet bedriver SÖSK ett antal projekt och nätverk.