• om sösk •


vad är sösk?

Verksamhetsidé

SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSK verkar för samverkan kring utvecklingen av ett tillgängligt sydöstra Skåne som attraherar såväl boende som företag och besökare.

Bakgrund

Redan 1957 väcktes frågan om ett regionalt samarbete i sydöstra Skåne och den nuvarande samarbetskommittén bildades den 13 februari 1968. 1975 etablerades ett kansli för
samarbetet. Inledningsvis låg fokus på att skriva gemensamma remissvar i frågor där man kunde enas kring ett ställningstagande. I början av 70-talet togs den första gemensamma trafikförsörjningsplanen fram, man utredde grundvattentillgångar och industrilokaliseringsvillkor och kommittén ägnade mycket tid åt gemensam vägplanering och lobbying för vägutbyggnader.

SamverkansavtaL

Från och med den 1 januari 2017 finns ett nytt samverkansavtal som säger att SÖSK:s roll ska vara samordnande, rådgivande och rekommenderande. SÖSK har följande ändamål:

  • Att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, centrala och mellanstatliga myndigheter (t.ex. EU).
  • Att diskutera mellankommunala frågor.

Vision

  • SÖSK tillvaratar och främjar kommunernas gemensamma intressen och är därmed det givna samverkansorganet i sydöstra Skåne.
  • Samverkan är väl förankrad i alla kommuner, hos såväl politiker som tjänstepersoner och präglas av engagemang och generositet.
  • SÖSK har en aktiv roll i Skåne samt i Öresunds-, södra Östersjö- och EU-samarbetet, särskilt inom regional utveckling med fokus på infrastrukturfrågor.
  • Det finns en god kompetens kring möjligheter att nyttja EU-stöd och andra externa stöd i kommunal verksamhetsutveckling.
  • SÖSK:s verksamhet bedrivs i nära samverkan med olika aktörer i Skåne och närområdet.