• projekt & nätverk •


leader sydöstra skåne

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne är en ideell förening som har till ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för utveckling av landsbygden i enlighet med LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi. Föreningens styrelse kallas LAG (lokal arbetsgrupp/local action group). SÖSK är initiativtagare till att bilda ett leaderområde och finns representerat i LAG med en ordinarie ledamot.

Visionen för den lokala utvecklingsstrategin är ”Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet” och arbetet ska bedrivas utifrån tre övergripande mål:
- Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader
- Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företagare
- Ett område som bevarar natur- och kulturvärden och har en god vattenkvalité

Kontakt

Kristin Persson
Verksamhetsledare
kristin.persson@leadersydostraskane.se
0722-44 11 58

LEADER Sydöstra Skåne
Tobaksgatan 11
271 41 Ystad

www.leadersydostraskane.se


OM LEADER

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.

Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

LEADERMETODENS KÄNNETECKEN

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Kännetecknande för leadermetoden är:

  • Underifrånperspektiv
  • Lokal kunskap
  • Samarbete
  • Trepartnerskap
  • Nytänkande
  • Lokalt fattade beslut