• prioriterade arbetsområden •

 

logga_infrastruktur-01.png

Infrastruktur

Genom att arbeta strategiskt och drivande med gemensamma infrastrukturfrågor i SÖSK, kan det skapas hållbara och robusta strukturer i sydöstra Skåne. För att ökatillgängligheten till sydöstra Skåne krävs riktade infrastruktursatsningar från Region Skåne. Om detta ska uppnås måste kommunerna vara beredda på att avstå vissa satsningar för att vinna helheten, vilket kräver både engagemang och generositet. Kommunerna inom SÖSK ska utveckla varandras värden och jobba tillsammans med en medvetenhet om att helheten är större än delarna.

Infrastrukturstrategi för sydöstra Skåne (2014)
Bilagor till infrastrukturstrategin

Kontaktperson
Ida Abrahamsson

EU KOMPETENSLYFT

EU-medlemskapet innebär en rad möjligheter för lokal utveckling. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkas cirka 60 % av kommunalt arbete av EU. Kommunala aktörer tolkar och genomför många av de beslut som fattas på EU-nivå. Utredningen EU på Hemmaplan (SOU 2016:10) visar att många folkvalda och tjänstepersoner har svårt att redogöra för hur kommunens verksamhet är relaterad till EU. Få kommuner har övervägt hur detta bör avspeglas i demokratiarbetet.

Med bakgrund i detta har SÖSK EU kompetenslyft som mål. Att bedriva Europa Direkt Sydöstra Skåne är en del av detta arbete, och dess verksamhetsledare fungerar även som SÖSK:s gemensamma EU-projektutvecklare. SÖSK:s EU-projektanalysgrupp (EU-grupp) består av tjänstepersoner från varje kommun, som stöder kommunerna och SÖSK:s samordnare i arbetet med EU-relaterade frågor.

Kontaktperson
Lia Sandberg

YSTADS ROLL SOM REGIONAL KÄRNA

Målet med detta projekt är att stärka och vidareutveckla Ystad som regional kärna utifrån stadens geografiska läge och funktion så att det kan bidra med positiv utveckling för sitt omland. Genom projektet ska de deltagande parterna skapa en gemensam vision och plan för hur arbetet med Ystad som regional kärna ska utvecklas. Målet är även att stärka befintliga samarbetsnätverk och utveckla nya inom näringsliv, turism, arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur.

Medverkande parter är: Ystads, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommun och Region Skåne. SÖSK är en del av arbetet och projektet blir en vidareutveckling av samarbetet. En process- och projektledare kommer att anställas av projektägaren Ystads kommun för att samordna projektet
och sköta det administrativa arbetet. Projektet pågår mellan 1 januari 2017 - 31 januari 2019.

Kontaktperson
Susanna Winblad

 

DESTINATIONSUTVECKLING

Besöksnäringen har en stor betydelse för sydöstra Skåne både vad gäller inflyttning, arbetstillfällen och etablering. Besöksnäringen är därmed en stor tillväxtmotor för området.

Nationellt finns strategier med ambition om att fördubbla näringens omsättning till 2020 och regionalt finns en tydlig målbild: Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Att vi i sydöstra Skåne vill bidra till dessa mål är självklart.

Sedan 2015 drivs gemensam destinationsutveckling tillsammans med företag inom näringen för att skapa reseanledningar för den utländska besökaren. Idag är den svenska målgruppen störst men potentialen för tillväxt finns hos den utländska närmarknaden. Det behövs rätt förutsättningar för att vi ska bli konkurrenskraftiga, därför har besöksnäringen tillsammans med kommunerna tagit fram en
strategisk plattform med syfte att lägga grunden för att utveckla och öka turismen.

Kontaktperson
Sofie Bredahl

 

Ansvarsfördelning

För varje prioriterat arbetsområde finns det en kommun som har ett samordningsansvar:

  • Infrastruktur – Tomelilla

  • EU kompetenslyft – Sjöbo

  • Ystads roll som regional kärna – Ystad

  • Destinationsutveckling – Simrishamn